Reglement: Trainers

Reglement: overzicht

Artikel 7.
Trainers en trainsters moeten (toegetreden) lid zijn van de vereniging. Door het opnemen van een taak van trainer aanvaardt en respecteert een trainer: de statuten, het huishoudelijk reglement van de club en de beslissingen van het bestuur. En is hij/zij gebonden om die reglementen na te leven. De tekst van het reglement kan geraadpleegd worden op de website.
Het bestuur heeft het recht om een trainer te sanctioneren, bijvoorbeeld d.m.v. een tijdelijke of
definitieve schorsing.
Wanneer een trainer bezwaren heeft tegen bepalingen van het bestuur, indien een trainer niet akkoord is met de bepalingen die door het bestuur worden opgelegd, heeft hij/zij de mogelijkheid een onderhoud aan te vragen met het bestuur. Onder geen beding worden gymnasten en of ouders betrokken in deze discussies.

Artikel 8.
Wanneer een nieuwe trainer, of vervanger noodzakelijk is : wordt deze aangesteld door de algemene vergadering. De hoofdtrainer kan in de eerste plaats zelf een kandidaat aanbrengen. De keuze van een trainer gebeurt steeds in overleg met de andere betrokken trainers. Het is tevens de algemene vergadering die een trainer van zijn/haar taken kan ontslaan. Voor korte, tijdelijke vervangingen kan dit door minstens een week vooraf een bericht naar het bestuur te sturen, zonder dat dit op de algemene vergadering moet besproken worden.

Artikel 9.
Van een hoofdtrainer wordt verwacht dat die de volgende administratieve taken uitvoert, of laat uitvoeren :
Elke training zijn/haar toegewezen bakje controleert op post, of er bijvoorbeeld brieven uit te delen zijn.
Dat hij/zij een aanwezigheidslijst bijhoudt van de gymnasten1.
Op regelmatige basis de ledenlijst controleert2.
Er op toezien dat de trainers op een correcte manier hun paraaf plaatsen in de aanwezigheidslijst van de trainers3.
De ingevulde verzekeringsdocumenten binnen de 8 werkdagen aan het secretariaat bezorgen.

Artikel 10.
Van een trainer wordt verwacht dat die elke training aanwezig is, in aangepaste sportkledij. Zo niet zorgt die zelf voor vervanging, of contacteert die het bestuur. Een training afgelasten moet de allerlaatste optie blijven.
Als een training afgelast wordt is de trainer er verantwoordelijk voor dat alle betrokkenen tijdig op de hoogte zijn : telefonisch, of door briefjes mee te geven; en hiervan ook een mededeling op het prikbord in de gang hangt.

Artikel 11.
Elke trainer ziet er strikt op toe dat zijn/haar gymnasten het reglement nauwkeurig naleven.
De trainer waakt tevens over de veiligheid en integriteit van elke gymnast(e), en reageert op een gepaste manier op pestgedrag. Elke onregelmatigheid wordt door de trainer gemeld aan het bestuur.

Artikel 12.
In geval van schade wordt het bestuur op de hoogte gebracht.

Artikel 13.
De trainer is verantwoordelijk voor de goede orde van de zaal. Hij/zij dient er voor te zorgen dat de turnzaal vrij is. De toestellen dienen na de training op de aangeduide plaats teruggeplaatst te worden. Zodat de trainer die na hem/haar komt kan starten met de training. Nooduitgang vrijhouden !
De trainer is mede verantwoordelijk om de turnzaal, de kleedkamers en de toiletten proper te houden. Afval hoort in de daartoe specifiek bestemde vuilzakken.
Tijdens de training moeten flesjes of blikjes op een centrale plaats blijven staan. Op een plaats waar zij geen schade kunnen aanrichten, mochten ze omgestoten worden. Na de training mogen geen flesjes of blikjes achtergelaten worden.

Artikel 14.
Wij raden de trainers ten stelligste aan om geen ouders of toeschouwers toe te laten tijdens de trainingen. Zij hebben dan ook het recht om deze de toegang tot de turnzaal te ontzeggen1.

Reglement: overzicht