Reglement: Leden

Reglement: overzicht

Artikel 15.
Onderstaand huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden, trainers en toegetreden leden van de vzw Turnkring Kerels Waasmunster.
Door betaling van het lidgeld aanvaardt en respecteert een lid : de statuten, het huishoudelijk reglement van de club en de beslissingen van het bestuur. En is hij/zij gebonden om die reglementen en statuten na te leven. De tekst van het reglement kan geraadpleegd worden op de website.

Artikel 16.
Om lid te kunnen worden is de minimumleeftijd, voor zowel jongens als meisjes, 3 jaar. M.a.w. vanaf de dag dat iemand 3 jaar is kan die lid worden. Er wordt geen maximum leeftijd vastgesteld. Gymnasten kunnen 2 trainingen op proef komen turnen; daarna moeten zij het lidgeld betalen. Zo niet turnen zij op eigen risico, en is de club niet meer verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De trainer kan die gymnast uiteraard de toegang tot te training ontzeggen.

Artikel 17.
Jaarlijks dienen de leden een lidgeld te betalen. Het bedrag wordt door de algemene vergadering jaarlijks vastgesteld.

Artikel 18.
De trainingsuren worden opgesteld door de algemene vergadering, en dit in samenspraak met de hoofdtrainer en of trainers. De uren worden in de turnzaal aan het infobord bekend gemaakt. De recreatieve turngroepen zijn ingedeeld volgens geslacht en/of leeftijd. De leeftijdsgrenzen kunnen bij het aanvangen van het seizoen aangepast worden door de algemene vergadering, in overleg met de trainer. Bij de aanvang van een nieuw seizoen wordt ieder lid terug verwacht op de training, waar die het afgelopen seizoen trainde. Pas vanaf de 2de training worden zij in een oudere leeftijdsgroep verwacht, als een overgang noodzakelijk is.

Artikel 19.
Het is niet toegelaten te roken in de turnzaal, in de kleedkamers, de vergaderzaal en andere ruimtes die deel uit maken van de infrastructuur van Turnkring Kerels Waasmunster vzw. Dit volgens de wetgeving die ingaat op 1 januari 20071.

Het is absoluut niet toegelaten om toestellen, materialen, borden, documenten, mededelingen op de infoborden te verwijderen zonder toestemming van het bestuur.

Het is eveneens niet toegelaten zonder toestemming van het bestuur toestellen, materialen, e.d. in de zaal te plaatsen en mededelingen/affiches op te hangen.

Artikel 20. Toestellen.
De toestellen mogen niet met schoenen betreden worden. De toestellen dienen enkel gebruikt te worden als turntoestel (niet om te spelen); en onder toezicht van een trainer.

De valkuil mag niet gebruikt worden zonder toelating van de trainer.

Het gebruik van de maxi-trampoline :

  • De maxi-trampoline mag niet betreden worden met schoenen, noch met blote voeten.1
  • Steeds onder begeleiding van de trainer.
  • Niet op de blauwe randen staan.
  • Nooit meer dan 1 gymnast tegelijkertijd op de trampoline, 1 of 2 begeleiders is toegelaten.
  • Niet onder de trampoline doorlopen.
  • Bij gebruik op de matten, steeds plankjes onder de steunpunten leggen2

Het is niet toegelaten om tuigen, materiaal, toestellen op de matten te gebruiken die: indrukken, vlekken of schade kunnen achterlaten op de matten (bijvoorbeeld stoelen zonder bescherming aan de poten). Kuis bloedvlekken onmiddellijk op. Deze laten vlekken achter die achteraf niet meer te verwijderen zijn van de landingsmatten aan de toestellen.

Vanaf dat leden fysiek in staat zijn, om toestellen te plaatsen of op te ruimen, kan de trainer beroep doen op de gymnasten om te helpen. Zodat na elke training alle toestellen en al het gebruikte materiaal teruggeplaatst worden op de daarvoor voorziene plaats. De turnzalen dienen dus leeg te zijn na elke training zodat de volgende groep onmiddellijk de training kan aanvangen.

Artikel 21. Kledij.
Het is verplicht om tijdens de trainingen een T-shirt of hemdje of maillot te dragen. M.a.w. aangepaste kledij.
Enkel leden die ‘artistieke gymnastiek heren’ beoefenen, kunnen hiervan afwijken.

Elk lid moet tijdens activiteiten van de club, waaronder: de turnshow, opendeurdag, e.a. manifestaties, de kledij dragen die door het bestuur wordt opgelegd. Hier wordt niet in ontbloot bovenlijf geturnd.

Ieder lid draagt zorg voor z’n eigen kledij. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen van kledij of andere bezittingen van de gymnast. Wij raden ze ten zeerste aan om hun kledij te naamtekenen.

De club neemt verkochte kledij niet terug.

De algemene vergadering duidt verantwoordelijken aan voor de verhuur, of het uitlenen van kledij. De verantwoordelijke(n) beheren de kledij, en bepalen het huurgeld en waarborg. Tevens brengen zij de algemene vergadering op de hoogte van dingen die buiten de ‘gewone gang van zaken’ vallen.

Artikel 22. Gedrag.
Het is de trainer die training geeft. Men dient de opdrachten die zij geven uit te voeren.

De trainer is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. Schade aan toestellen of aan het gebouw meldt men direct aan de trainer. De trainer meldt de schade aan het bestuur.

De gymnasten mogen slechts 10 minuten voor de aanvang van hun trainingsuur de turnzaal betreden, dit om andere groepen niet te storen.

Na de training dient men zo vlug mogelijk de kleedkamers te verlaten.

Indien een lid klachten of voorstellen heeft in verband met de turnsport dan kan hij/zij deze melden.

De trainer en/of het bestuur hebben het recht om een gymnast te sanctioneren d.m.v. een tijdelijke of definitieve schorsing, m.a.w. de deelname aan de training te weigeren. Minderjarigen kunnen niet zonder begeleiding uit de zaal worden gezet. Voor ev. volgende trainingen verwittigt de trainer de ouders dat het kind x aantal trainingen niet wordt opgevangen.

De trainer en het bestuur zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Gymnasten onder invloed van alcohol of andere narcotica zijn niet toegelaten op een training.

Van een gymnast wordt ten allen tijde verwacht dat hij/zij zich gedraagt naar wat sociaal aanvaardbaar wordt geacht, binnen de context van wat in de turnsport als normaal wordt beschouwd; en dat hij/zij de waarden en normen van onze turnkring respecteert.

Artikel 23. GDPR.

Omwille van GDPR worden medische fiches niet meer systematisch opgevraagd. Aan ouders wordt wel gevraagd om de trainer te informeren over bijzondere aandachtspunten.

Artikel 24. Activiteiten.

De leden dienen de activiteiten, ingericht door de club zelf, of waar de club aan deelneemt, bij te wonen. Het niet-deelnemen wordt enkel toegestaan, mits een gegronde reden. Het beslissingsrecht is hier aan de trainer.

Waar dit is vereist (turnshow, demonstraties, wedstrijden en herdenkingen) dragen de aanwezige leden een uniforme kledij. Zodat de leden als groep herkenbaar zijn.

Gymnasten die lid zijn van onze turnkring kunnen enkel aan turnwedstrijden, show en demonstraties deelnemen in naam van onze turnkring, of in naam van de federatie waarbij onze turnkring is aangesloten. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door het bestuur.

Artikel 25. Netheid.

Leden zijn mede verantwoordelijk om de turnzaal, de kleedkamers en de toiletten proper te houden. Afval hoort in de daartoe specifiek bestemde vuilniszakken.

Tijdens de training moeten flesjes of blikjes op een centrale plaats blijven staan. Op een plaats waar zij geen schade kunnen aanrichten, mochten ze omgestoten worden. Na de training mogen geen flesjes of blikjes achtergelaten worden.

Artikel 26. Wedstrijdturnen

Talentvolle leden, die geselecteerd zijn om bij een keurploeg te trainen, worden met aangepaste maatregelen, aangemoedigd om deel te blijven uitmaken van het recreatief turnen, en regelmatig die trainingen bij te wonen.

Reglement: overzicht