Reglement: Bestuursleden

Reglement: overzicht

Artikel 4.
Bestuursleden, leden van de Algemene Vergadering, moeten lid zijn van de vereniging.

Artikel 5.
Om in de Algemene Vergadering te zetelen moet het lid minstens 18 jaar oud zijn en moet hij of zij een schriftelijke aanvraag richten aan de Raad van Bestuur. Op zijn eerstvolgende vergadering zal de Algemene Vergadering beraadslagen en beslissen bij meerderheid van aanwezige leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 6.
Wat gemeld wordt aan leden van de Algemene Vergadering is bespreekbaar in de Algemene Vergadering. Het hoeft niet via een lid van de Raad van Bestuur te gaan1.
Het bestuur is gemachtigd om zowel trainers als gymnasten die het huishoudelijk reglement niet naleven tijdelijk of definitief te schorsen.

Reglement: overzicht